Art Painter

Art Painter

Paula Modersohn-Becker – German painter

Paula Modersohn-Becker – German painter

Paula Modersohn-Becker – painter [arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=-loNI0nbKqs” mode=”lazyload” thumbnail=”30100″ title=”Paula Modersohn-Becker – German painter” description=”Paula Modersohn-Becker , painter , art ,…

Wassily Kandinsky – Russian painter

Wassily Kandinsky – Russian painter

Wassily Kandinsky – Russian painter [arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=H62BRsqEruE” mode=”lazyload” thumbnail=”29374″ title=”Wassily Kandinsky – Russian painter” description=”Wassily Kandinsky , Russian painter ,…

Henri Matisse – French painter

Henri Matisse – French painter

Henri Matisse – French painter [arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=rcmxLVm6g7A” mode=”lazyload” thumbnail=”29343″ title=”Henri Matisse – French painter” description=”Henri Matisse , painter , Fauvism…

Sandro Botticelli – Italian painter

Sandro Botticelli – Italian painter

Sandro Botticelli – Italian painter [arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=68bKIiJ6c8c” mode=”lazyload” thumbnail=”29219″ title=”Sandro Botticelli – Italian painter” description=”Sandro Botticelli , painter , Italian…